Si4iT to firma łącząca pragmatyczne podejście do doradztwa biznesowego z działaniami wdrożeniowymi w obszarze IT/OT. Dzięki temu nasi klienci zyskują pewność, że funkcjonalność wdrażanych rozwiązań w pełni odpowiada potrzebom biznesowym i ma realny wpływ na zwiększenie efektywności i dochodowości organizacji.    

W Si4iT wspieramy firmy produkcyjne, przemysł i operatorów infrastruktury w realizacji inteligentnych, efektywnych i bezpiecznych środowisk biznesowych na drodze konwergencji obszarów biznesowych (IT) oraz środowisk produkcyjnych i automatyki przemysłowej (OT)

Nasze rozwiązania pomagają wykorzystać ukryty potencjał środowiska biznesowego oraz chronić inwestycje przed dwiema podstawowymi kategoriami zagrożeń, jakimi są zagrożenia technologiczne oraz wyzwania rynkowe.

Odpowiadamy na takie wyzwania technologiczne jak:

 • cyberprzestępczość,
 • niska dostępność środowisk produkcyjnych,
 • reaktywny charakter utrzymania ruchu,
 • nieefektywność procesów technologicznych.

Realizując w praktyce założenia koncepcji IIoT i Industry 4.0 pomagamy:

 • podnosić efektywność produkcji optymalizując przebieg procesów biznesowych i wykorzystanie środków produkcji,
 • kontrolować dochodowość przy jednoczesnym zachowaniu zdolności do produkcji mało seryjnej,
 • skuteczniej konkurować na rynku dzięki adaptowaniu różnych modeli biznesowych.

Dla naszych Klientów projektujemy, wdrażamy i utrzymujemy zaawansowane warstwowe systemy bezpieczeństwa biznesowego starannie dopasowane do specyfiki operacji i unikalnych potrzeb.

OBSZAR OFERTY:

Oferta bezpieczeństwa biznesowego obejmuje następujące obszary

Cyberbezpieczeństwo

W obszarze cyberbezpieczeństwa Si4iT specjalizuje się w realizacji wszechstronnych audytów i analiz zarówno stanu zabezpieczeń środowisk IT i OT jak i dojrzałości programów bezpieczeństwa i procesów zarządzania bezpieczeństwem w Organizacji.

Punktem wyjścia dla prowadzonych prac jest zawsze staranna identyfikacja realnym wymagań dla poziomu bezpieczeństwa wynikających z ekspozycji środowiska IT/OT oraz stopnia krytyczności poszczególnych systemów z punktu widzenia ciągłości zadań biznesowych. Pragmatyczne, osadzone w realiach biznesowych podejście do przeglądów biznesowych pozwala nam dostarczać realną wartość dla naszych Klientów. Wyniki audytów nie stanowią jedynie listy kwestii, a staranny plan działań zmierzający do osiągnięcia założonego poziomu bezpieczeństwa i stopnia dojrzałości organizacji odpowiedzialnej za cyber bezpieczeństwo.

W Si4iT pomagamy naszym Klientom tworzyć polityki i procedury związane z bezpieczeństwem. Jasno sprecyzowane wytyczne regulujące sposób działania w odniesieniu do cyber bezpieczeństwa, stanowią następnie punkt wyjścia dla specyfikowania i implementowania rozwiązań technicznych ułatwiających lub wręcz umożliwiających np. zarządzanie tożsamościami uprzywilejowanymi lub centralne zarządzanie i monitorowanie stopnia zgodności z polityką bezpieczeństwa. 

Typowe zadania:

 • Przeglądy cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do standardów IEC 27001, NIST 800-53/82, IEC 62443.
 • Opracowywanie polityk bezpieczeństwa dla środowisk IT i OT.
 • Centralne zarządzanie zgodnością z polityką bezpieczeństwa silnie rozproszonych środowisk IT i OT.
 • Wdrażanie kontroli bezpieczeństwa dla środowisk OT w oparciu o model Defense in Depth oraz wytyczne IEC 62443.
 • Wdrażanie kontroli bezpieczeństwa dla środowisk IT, ze szczególnym uwzględnieniem systemów ERP w oparciu o wytyczne IEC 27001.

 Bezpieczeństwo techniczne:

Prace prowadzone w ramach usług związanych z bezpieczeństwem technicznym koncentrują się w pierwszej kolejności na kompleksowej ocenie obiektów technologicznych i elementów infrastruktury pod kątem zdolności do zapewnienia ciągłości procesów technologicznych,  determinowanej przez środowisko OT, metody jego zabezpieczenia oraz  obowiązujące procesy nadzoru i utrzymania ruchu.

W zależności od zakresu wykonywane są:

 • Przegląd i inwentaryzacja architektury systemów OT połączona z oceną stopnia krytyczności wynikającego z wpływu na ciągłość zadań technologicznych i biznesowych.
 • Wielowymiarowa ocena środowiska OT na obiektach infrastrukturalnych objętych audytem w kontekście dojrzałości rozwiązań technicznych, organizacyjnych i zarządczych, fazy cyklu życia determinujących zdolności do niezakłóconej pracy środowisk OT.
 • Oceny krytycznych zasobów środowiska OT pod kątem ich dostępności, niezawodności i przyjętych metod serwisowania na drodze kompleksowego studium dostępności wg metodyki RAM.

Wynikiem prac analitycznych jest strategia modernizacji systemów IT/OT zapewniające minimalizację przestojów oraz kosztów w kompletnym cyklu życia rozwiązania. Na poziomie operacyjnym plan modernizacji uwzględnia ograniczenia wynikające z konieczności zachowania bezpieczeństwa oraz ciągłości pracy. O unikalnej wartości prowadzonych prac przesądza szerokie spojrzenie na problematykę modernizacji środowisk OT, uwzględniające zagadnienia związane z dostępnością i kosztami w całym cyklu życia rozwiązania.  

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że jako jedna z pierwszych firm w Polsce proponujemy naszym Klientom nowatorskie systemy wczesnej diagnostyki umożliwiające predykcję uszkodzeń  linii technologicznych i optymalizację prac służb utrzymania ruchu.

Typowe zadania:

 • Ocena poziomu dostępności i zdolności do niezakłóconej pracy środowisk OT.
 • Implementacja rozwiązań wspierających serwis predykcyjny i uwarunkowany stanem urządzeń i całych linii technologicznych.
 • Opracowywanie strategii modernizacji systemów IT/OT zapewniających minimalizację przestojów oraz kosztów w kompletnym cyklu życia rozwiązania

Optymalizacja procesów produkcyjnych

Optymalizacja procesów produkcyjnych może prowadzić do wymiernych korzyści mających swoje źródło w zwiększeniu wydajności produkcji, ograniczeniu zużycia surowców, zmniejszeniu zużycia energii, ustabilizowaniu wskaźników jakości, itp. W ramach usług ukierunkowanych na optymalizację procesów technologicznych o charakterze ciągłym oferujemy implementację rozwiązań klasy Model Based Predictive Control i Advanced Process Control.

Istotą rozwiązania jest implementacja systemu uwzględniającego wzajemne powiązania między zmiennymi procesowymi, regulowanymi oraz zakłóceniami, będącego w stanie modelować stan procesu. Dzięki temu proces może by kontrolowany w sposób niedostępny dla typowych regulatorów PID, to znaczy możliwa jest reakcja na określone zakłócenia zanim jeszcze zdążą spowodować zmianę wielkości regulowanej. O użyteczności i elastyczności rozwiązania przesądza fakt, że może być integrowane praktycznie z dowolnym układem sterowania.  

Kolejną grupą oferowanych rozwiązań są narzędzia pozwalające uzupełnić typowe możliwości planowania i alokacji zasobów oferowane przez systemy klasy ERP. Praktyka produkcyjna wskazuje, że zadanie szczegółowej alokacji zasobów w ramach ogólnego zlecenia produkcyjnego przygotowanego w systemie ERP nie jest zadaniem trywialnym. Środowisko OT składa się z często z dziesiątek maszyn , z których każda może cechować się inną wydajnością, energochłonnością, innymi czasami przygotowawczo-zakończeniowymi, a plany serwisowe są w naturalny sposób zróżnicowanie. Z tego względu zautomatyzowana realizacja zadania optymalizacyjnego uwzględniającego szereg ograniczeń, lokalnych uwarunkowań oraz zmienność charakterystyk środowiska OT może prowadzić do wymiernych korzyści takich jak poprawa OEE, produktywności oraz dochodowości.

Typowe zadania:

 • Implementacja rozwiązań realizujących zadania optymalizacji alokacji zasobów.
 • Zarządzanie nośnikami energii tzw. WAGES.
 • Implementacja zaawansowanych technik sterowania procesami ciągłymi (Model Based Predictive Control, Advanced Process Control).

Optymalizacja procesów biznesowych

Optymalizacja procesów biznesowych może odbywać się na drodze realizacji inicjatyw lean management lub pokrewnych. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że już same mechanizmy raportowania zaprojektowane w taki sposób aby umożliwiać monitorowanie założeń biznesowych pozwalają uzyskać pełny wgląd w przebieg procesów i dzięki temu zwiększać dochodowość, produktywność oraz jakość.

Usługi oferowane przez Si4iT, polegające na implementacji rozwiązań dostarczających informację zarządczą wspierającą procesy continous improvement są zawsze poprzedzone dogłębną analizą realiów i celów biznesowych. Podejście takie sprawia, że użytkownik końcowy otrzymuje rozwiązanie techniczne podporządkowane strategii biznesowej, umożliwiające analizować działania operacyjne pod kątem zgodności ze strategią.

O użyteczności proponowanych rozwiązań przesądza ich zdolność do agregacji danych oraz nadawania im kontekstu w celu wiarygodnej analizy. Dane skonwertowane do postaci informacji zarządczej są dopasowywane do charakteru pracy i celów odbiorców o zróżnicowanych zakresach obowiązków, począwszy od kadry zarządczej, a na kierownikach służb utrzymania ruchu i brygadzistach skończywszy. Również sposób prezentacji i dostępu do danych uwzględnia charakter pracy. Od klasycznego dostępu z poziomu stacji roboczej, do dostępu mobilnego każdy użytkownik może na bieżąco i bez opóźnień monitorować obszary za które jest odpowiedzialny.

Typowe zadania:

 • Implementacja rozwiązań dostarczających informację zarządczą wspierających procesy continous improvement.
 • Realizacja pomiaru i analiz kosztów wg modelu Activity Based Costing.
 • Implementacja rozwiązań integrujących procesy biznesowo – produkcyjne.