Privacy policy

 1. Administracja danymi
  • Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa są administrowane i przetwarzane przez Si4iT Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (52-222) przy ul. Uczniowskiej 23A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000599388, NIP 899 278 26 58, REGON 363655174.
 2. Zbieranie danych
  • Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.
  • Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu przesłania informacji o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez nasze strony WWW.
  • Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika może być niezbędne w innych uzasadnionych okolicznościach, np. złożenia wniosku o przekazanie określonej informacji, o czym Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany.
  • W sytuacji, gdy Użytkownik korzysta ze stron WWW przy użyciu urządzeń przenośnych, mogą zastać pozyskane dane identyfikacyjne urządzenia, operatora usług internetowych oraz abonenta, jednak zebrane w ten sposób dane będą użyte tylko w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu WWW.
  • Zbierane są również informacje związane bezpośrednio z przeglądaniem zawartości stron takie jak numer IP komputera, otwierane podstrony, czas wizyty, liczba poszczególnych odsłon, liczba wizyt, źródło wizyty, jednak służą one jedynie celom statystycznym oraz polepszaniu zawartości serwisu WWW i nie są to informacje służące do bezpośredniej identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego korzystania ze stron WWW przez Użytkownika.
 3. Udostępnianie danych
  • Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 4. Aktualizacja danych
  • Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji i usunięcia.
  • Użytkownicy posiadający spersonifikowane konta na naszych stronach WWW powinni zadbać o aktualizację swoich danych.
  • W przypadku naruszenia warunków regulaminu Serwisu, nieuregulowania należności wobec właściciela Serwisu lub naruszenia przepisów prawa gdy zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności zaistniałej sytuacji, Administrator Serwisu może odmówić czasowo usunięcia danych.
 5. Ochrona powierzonych danych
  • Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
   • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
   • Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).